بوش BOSCH
  • بوش BOSCH
  • دنسو DENSO
  • اتولایت AUTOLITE
  • اكيوم EYQUEM

شمع پایه کوتاه +FR7DC بوش BOSCH (خط مشکی) ساخت روسیه

70,836 تومان

شمع پایه بلند ایریدیوم لیزری سوزنی اتولایت AUTOLITE ساخت مکزیک

K16TR-11 دنسو شمع DENSO

شمع یورو4 اکیوم RZC62HSET ساخت فرانسه

شمع پایه کوتاه ایریدیوم لیزری سوزنی اتولایت XP 3923ساخت مکزیک

182,500 تومان

شمع پایه کوتاه پلاتینیوم سوزنی دنسو DENSO PK20TT ساخت ژاپن

148,112 تومان

شمع پایه کوتاه دبل ایریدیم لیزری بوش 9601

193,450 تومان

شمع پایه کوتاه سه زمانه بوش 7419 ساخت روسیه

شمع پایه کوتاه دو پلاتین انژکتوری دنسو K20TNR ساخت اندونزی

شمع پایه کوتاه پلاتینیوم پلاس بوش 4012ساخت آلمان

شمع پایه کوتاه دبل پلاتینیوم بوش 8106 ساخت آلمان

172,893 تومان

شمع پایه بلند چهار زمانه سوزنی پلاتینیوم 4482ساخت آلمان

116,800 تومان

شمع پایه کوتاه ایریدیم+ پلاتینیوم سوزنی بوش FR8DI30 ساخت آلمان

146,000 تومان

شمع پایه کوتاه سوزنی پلاتینیوم بوش 6729 ساخت آلمان

شمع پایه کوتاه آچار بزرگ اتولایت 64 AUTOLITE ساخت مکزیک