بوش BOSCH
  • بوش BOSCH
  • دنسو DENSO
  • اتولایت AUTOLITE
  • اكيوم EYQUEM

شمع پایه کوتاه +FR7DC بوش BOSCH (خط مشکی) ساخت روسیه

55,000 تومان

شمع پایه بلند دنسو K20HR-U11 ساخت ژاپن

شمع پایه بلند بوش یورو4 YR7NE ساخت آلمان

شمع پایه بلند ایریدیوم لیزری سوزنی اتولایت AUTOLITE ساخت مکزیک

189,000 تومان

شمع پایه کوتاه ایریدیوم لیزری سوزنی اتولایت XS 3923 ساخت آمریکا

145,000 تومان

شمع پایه بلند اکیوم EYQUEM RFN-58HZ ساخت فرانسه

شمع پایه کوتاه آچار بزرگ اتولایت 64 AUTOLITE ساخت مکزیک

شمع پایه کوتاه دو پلاتینه بوش سوپرپلاس 7404 ساخت روسیه

K16TR-11 دنسو شمع DENSO

شمع پایه کوتاه سوزنی دو سر پلاتینیوم بوش ساخت آلمان HR8DPP33Y

135,000 تومان

شمع پایه بلند سوزنی پلاتینیوم دوزمانه بوش 4316 ساخت آلمان

110,000 تومان

شمع پایه کوتاه آچار بزرگ دنسو W20EX-U ساخت ژاپن

شمع پایه کوتاه سه زمانه بوش 7419 ساخت روسیه

شمع پایه کوتاه دو پلاتین انژکتوری دنسو K20TNR ساخت اندونزی

LZKR6B-10E شمع ان جی کی NGK